Motum Hållbarhetsredovisning 2021

Vår värdekedja 12 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 Vår värdekedja Under 2021 har Motum fortsatt jobba strategiskt med hållbarhetsfrågorna. Vi hanterar kontinuerligt kartlagda risker uppströms och nedströms genom hela värdekedjan. Detta är en förutsättning för den fortsatta utvecklingen av vårt tjänsteerbjudande och geografiska täckning. Våra kunder Kundnöjdhet är grunden för Motums verksamhet och är direkt kopplat till bolagsstyrning, leverans och bemötande. Våra kunder finns främst inom bygg- och fastighetsbranschen, men vi har även kunder inom tillverkningsindustrin och den offentliga sektorn. Våra tekniker och arbetsledare har dagliga kundkontakter där yrkeskunnande och engagemang bidrar till goda och långsiktigt hållbara kundrelationer. Vid projekt håller vi regelbundna uppföljningsmöten med beställare för att säkerställa att kunden är nöjd med det vi levererar och annars kunna justera vår leverans i tid. Genom att ta reda på om våra kunder är nöjda med vår service och levererade produkter kan vi skapa fortsatt förtroende. Därför jobbar vi kontinuerligt med årliga kundundersökningar för att se om vår leverans stämmer väl överens med kundernas förväntningar. Våra leverantörer Motum-koncernen har ett 50-tal centrala leverantörsavtal. Vi köper in kemiska ämnen och produkter främst till underhåll av maskiner och utrustning som används i vår verksamhet, så som olja, smörjmedel och bränsle. Vi köper även in hela eller delar till hissar och portar som sen levereras till kund. Vi har dessutom leverantörer för hotell, arbetskläder, IT och telefoni, kontorsmaterial, kommunikation och media, certifiering av ledningssystem, lokalvård, brandskydd samt olika typer av försäkringar. Under året tillträdde Motums nya Affärsutvecklings- och inköpschef som kommer att arbeta strategiskt med inköp och affärsutveckling inom koncernen och vara ett stöd för koncernens dotterbolag. Vi har även implementerat en ny inköpsrutin med tydlig kravställning på företagets leverantörer och underentreprenörer gällande miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Samtliga leverantörer kategoriseras för att fastställa huruvida de har betydande miljö-, arbetsmiljö- och/eller kvalitetspåverkan på vår verksamhet. En utvärdering görs därefter på leverantörer som bedöms ha betydande miljö-, arbetsmiljö- eller kvalitetspåverkan. Våra leverantörer ska även följa Motums Uppförandekod som togs fram under 2020. Denna bygger på FN Global Compacts tio principer och är framtagen för att skapa tydlighet kring hur vi ska bedriva vår verksamhet och hur vi arbetar med hållbarhet inom koncernen. I Uppförandekoden beskriver vi våra kärnvärden och hur vi arbetar för jämställdhet samt hur vi verkar för ett hållbart samhälle samtidigt som vi bedriver en långsiktig verksamhet. Motum förväntar sig att alla leverantörer stödjer och respekterar FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, arbetar med miljöförbättrande åtgärder och inte accepterar någon form av korruption. Utöver Motums uppförandekod får nya leverantörer även en broschyr med information om vad vi förväntar oss av dem som leverantörer. Där förtydligas vissa extra viktiga rutiner och utöver denna och uppförandekoden biläggs även relevanta policyer för att ytterligare tillse en leverans enligt våra kvalitetskrav. Risker och möjligheter i värdekedjan Inom Motum görs regelbundna riskanalyser ur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Detta sker både för projekt, återkommande uppdrag och arbetsplatser. Riskanalyserna utgör grunden för Motums arbetsmiljöarbete samt nödlägesberedskap och kompletteras med dagliga riskanalyser, egenkontroller och skyddsronder. När risker upptäcks ansvarar processägaren för den aktuella processen eller platsen för att ta fram en åtgärdsplan. Under året har samtliga dotterbolag inom koncernen genom- fört en övergripande riskbedömning av sina respektive verksamheter. Då bedömdes fysisk och psykisk arbetsmiljö samt miljörisker som brand och kemikalier. Motums koncernledning gjorde under 2020 en värdering av koncernens hållbarhetsrisker och prioriterat dessa för att ta fram olika områden som koncernen ska arbeta vidare med i etapper. Risker identifierades inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption, men även ekonomiska, operativa och varumärkesrisker togs i beaktning. Riskerna identifierades och analyserades utifrån ett värdekedjeperspektiv där parametrarna påverkan och sannolikhet låg till grund för bedömning. Utifrån denna togs ett basområde, ett fokusområde och ett Area of excellence fram som ska ange arbetsvägen framåt de kommande åren. Denna värdering som gjordes under 2020 har fortsatt att styra vårt hållbarhetsarbete även under 2021 och riskerna har efter en utvärdering bedömts fortfarande vara gällande. En bedömning av prioriteringen görs årligen och en ny väsentlighetsanalys görs vart 3:e år. Vi ser att genom att förebygga risker i värdekedjan kan vi stärka vår position som en av de mest hållbara och säkra tjänsteleverantörerna inom hiss- och portbranschen. Ett väl implementerat säkerhetsarbete attraherar både anställda och kunder, samtidigt som det minskar antalet olycksfall och tillbud. Genom innovativ metodutveckling och effektivare produkter och leveranser kan vi minimera våra kostnader samtidigt som vi erbjuder kunden ett mervärde i långsiktigt sparande och ett minskat miljöavtryck.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=