Motum Hållbarhetsredovisning 2021

Hållbarhetsredovisning 2021 Motum-koncernen

2 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 VÄGLEDNING FÖR LÄSAREN Välkommen till Motum AB:s hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2021. I den här rapporten får du ta del av risker och möjligheter som har styrt vår verksamhet under 2021, kommande utmaningar och vårt fortsatta arbete mot att bli det självklara valet för den medvetna hiss- och portköparen. I rapporten fokuserar vi på de aspekter som vi har bedömt som mest kritiska för verksamheten och där vi kan göra störst påverkan inom de tre områdena: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING Detta är Motums andra hållbarhetsredovisning. All data och information i rapporten är inhämtad från redovisningscykeln 1 januari 2021 till 31 december 2021. Personaldata anges i antal personer (Head Count) och är insamlad från HR-systemet. Miljödata är insamlad från tredjepartsleverantörer till samtliga av Motums dotterbolag i Sverige. Endast helägda affärsenheter är inkluderade i rapporten. REDOVISNINGSPROFIL Vi har utgått från den internationella redovisningsstandarden GRI (Global Reporting Initiative) vid framtagande av denna hållbarhetsredovisning. Vid frågor, vänligen kontakta hållbarhetschef Johanna Olsson på johanna.olsson@motum.se Om den här rapporten OM DEN HÄR RAPPORTEN 2 ETT ORD FRÅN VÅR VD 3 2021 I KORTHET 4 DET HÄR ÄR MOTUM 6 ÅRET SOM GÅTT 8 VÅR VÄRDEKEDJA 12 FOKUSOMRÅDEN 14 DIALOG MED VÅRA INTRESSENTER 16 STYRNING AV HÅLLBARHET 20 VÅRT HÅLLBARHETSARBETE OCH PÅVERKAN PÅ MILJÖN 22 ATTRAHERA OCH BEHÅLLA TALANGER 28 HÄLSA OCH SÄKERHET 30

MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 3 VD-ord Ett ord från vår VD Som den hållbara hiss- och portkoncernen förespråkar vi alltid modernisering av äldre hissar framför att byta ut dem helt där det är möjligt och vi har under året sett att denna lösning efterfrågas mer och mer av våra kunder. Detta visar tydligt på att vi nått ut med vårt budskap och att vi är på rätt väg. Motum har under 2021 fortsatt det strategiska arbetet inom hållbarhet. Som den hållbara hiss- och portkoncernen förespråkar vi alltid modernisering av äldre hissar framför att byta ut dem helt där det är möjligt och vi har under året sett att denna lösning efterfrågas mer och mer av våra kunder. Detta visar tydligt på att vi har nått ut med vårt budskap och att vi är på rätt väg. Vår position och ställningstagande inom hållbarhet hade inte varit möjligt utan våra engagerade och duktiga medarbetare. Det är tack vare all kompetens inom Motum-koncernen som vi kan leverera hållbara lösningar till våra kunder varje dag. Genom förebyggande underhåll kan vi se till att hissarna och portarna håller längre och genom att modernisera minskar vi resursutnyttjande och klimatpåverkan. Jag är stolt över vårt hållbarhetsarbete och över att få presentera Motums andra Hållbarhetsredovisning för våra läsare och hoppas att ni får en god inblick i vårt arbete under året. 2021 I KORTHET Pandemin har fortsatt att prägla vår omvärld och har även haft påverkan på vår verksamhet. Vi har fortsatt att använda digitala mötesformer i större utsträckning vilket har sparat både tid och minskat utsläppen från våra resor. Alla Motums dotterbolag blev under 2021 om-certifierade som en enhet enligt standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Detta visar att vi jobbar likriktat i koncernen och kan trygga en god arbetsmiljö, ett ständigt förbättringsarbete och en hög leveranskvalitet till våra kunder i hela landet. Under 2021 har vi också startat ett nytt bolag, Motum Hiss Skåne, och därigenom stärkt vår position i södra Sverige. Motum Skåne har inkluderats i Motums gemensamma ISO- certifiering inom miljö, kvalitet och säkerhet. Under året har vi fortsatt att arbeta med satta verksamhetsmål. Vi har minskat våra utsläpp genom att öka andelen HVO som tankas i våra bilar och andelen elbilar i vår fordonsflotta. Vi kommer fortsätta elektrifieringen av fordonsflottan och har som nytt mål att varje dotterbolag ska ha minst två eldrivna servicefordon i sin verksamhet vid slutet av 2022. I och med detta mål jobbar vi nu även intensivt med att bygga upp en ladd-infrastruktur inom koncernen. NÄSTA STEG Vi har satt nya ambitiösa verksamhetsmål som kommer fortsätta att utmana oss i vårt arbete framåt men jag har stort förtroende för att vi ska kunna nå dessa mål. Vår vision och våra kärnvärden representerar fortfarande oss och vår verksamhet, och fortsätter att styra vårt strategiska arbete. Vi har identifierat kompetensförsörjning som ett nyckelområde för koncernen och kommer under 2022 att starta upp en egen hiss- och portteknikerutbildning. Vi fortsätter även att profilera oss som den hållbara aktören inom hiss- och portbranschen både nationellt och lokalt. Det är tack vare alla våra kompetenta medarbetare som detta är möjligt, så bra jobbat allesammans! Fredrik Eliasson, Koncernchef Motum AB

4 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 2021 i korthet 2021 i korthet Motum-koncernen är gemensamt certifierade enligt ISO 9001,14001 och 45001 Minskat koldioxidutsläppen per fordon med 22,3 % gentemot 2019 NMI 3,6 NKI 4,2 362 anställda 755 mkr i omsättning Genom att förespråka modernisering framför utbyte av äldre hissar har Motum bidragit till en utsläppsbesparing motsvarande 700 flygresor runt jorden* Genom service och underhåll av vårt hiss- och portbestånd bidrar Motum till att trygga en god tillgänglighet i samhället * Personkilometer i economy-klass. Källa: klimatsmartsemester.se

MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 5 2021 i korthet Ny hållbarhetsutbildning till alla anställda Nytt kemikaliehanteringssystem Andelen el- och hybridfordon har ökat med 55 % under perioden 2019–2022 Personligt larm som obligatorisk utrustning för jourpersonal 15,5 % av Motums fordonsflotta utgörs av el- och hybridfordon

Det här är Motum 6 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 Det här är Motum Motum är en av Sveriges ledande aktörer inom hiss- och portbranschen. Samtliga bolag i Sverige är miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöcertifierade. Motum-koncernen bildades 2014 men många av koncernens dotterbolag har funnits betydligt längre än så; ITK, Hissgruppen och Uppsala Lyftservice är de äldsta dotterbolagen i koncernen och etablerades redan på 1970- och 80-talet. Efter att Motum- koncernen bildades har vi vuxit stadigt och idag är vi Sveriges största, oberoende hiss- och portleverantör med över 350 anställda och 750 miljoner kronor i omsättning. Att Motum är den hållbara hiss- och portkoncernen är både ett faktum och en målsättning. För även om vi har ett tydligt fokus och vi alltid försöker hitta lösningar som är bra för både människa och miljö så har vi mycket kvar att göra. Klimatförändringarna är vår tids stora utmaning och där måste vi alla bli bättre. Därför förespråkar vi till exempel nästan alltid en modernisering före nyinstallation om det är möjligt – det innebär minst 50 procent mindre miljöpåverkan! VÅR VISION OCH MISSION Vår vision är att vara det självklara valet för den medvetne hiss- och portköparen. Vi vill leda utvecklingen av hiss- och portlösningar på ett innovativt, hållbart och ansvarsfullt sätt in i framtiden med ett tydligt livscykelperspektiv. Med hållbarhet i fokus förser vi människor och företag med hiss- och portlösningar som gör att de kan leva och verka med sin fulla potential. AFFÄRSIDÉ Motum erbjuder hållbara, innovativa och flexibla hiss- och portlösningar till fastigheter i Norden. Genom entreprenörskap, teknisk kompetens och förståelse för varje fastighets unika behov hjälper vi våra kunder till de långsiktigt bästa lösningarna. KÄRNVÄRDEN Motum har fastställt tre kärnvärden som är vägledande för vårt arbetssätt och beskriver vad vi står för. Våra kärnvärden genomsyrar företagskulturen och hjälper oss att uppnå våra mål och vår vision. Vi vill leda utvecklingen av hiss- och portlösningar på ett innovativt, hållbart och ansvarsfullt sätt in i framtiden med ett tydligt livscykelperspektiv. NORRTÄLJE NORRKÖPING STOCKHOLM ÖREBRO KARLSTAD KRISTIANSAND UPPSALA VÄSTERÅS ESKILSTUNA Samarbetspartners LINKÖPING MALMÖ MÖLNDAL NYKÖPING BORÅS JÖNKÖPING VÄXJÖ KARLSKRONA Enkelhet Genom Enkelhet i allt vi gör underlättar vi vardagen för våra kunder och medarbetare. Engagemang Genom ett Engagerat sätt tar vi oss an varje projekt med energi, närvaro och omtanke. Hållbarhet Genom att tänka Hållbart i allt – människa, miljö och ekonomi – blir vi en ansvarsfull och långsiktig partner.

Det här är Motum MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 7 Genom att tänka Hållbart i allt – människa, miljö och ekonomi – blir vi en ansvarsfull och långsiktig partner.

Året som gått 8 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 Året som gått Pandemiåret 2021 har påverkat Motums verksamhet och den dagliga driften på så sätt att vi har sett en ökad sjukfrånvaro i perioder och att vi inte har kunnat samla all personal som vi hade önskat. Inom koncernen har vi generellt haft fullt i orderböckerna under året vilket är mycket positivt. Vi har inte behövt permittera personal som vi gjorde under 2020 utan har istället ökat antalet anställda till ca 350 under 2021. Under året tillträdde en ny affärsutvecklings- och inköps- chef för att stärka stödet ut mot dotterbolagen gentemot stora kunder och leverantörer. Affärsutvecklings- och inköpschefen arbetar för att optimera koncernens inköp och hjälper dotterbolagen i strategiska affärsutvecklingsfrågor. GEMENSAMT ARBETE INOM KONCERNEN Vi fortsätter att verka för att alla våra dotterbolag ska arbeta på samma sätt, detta för att våra kunder ska känna sig trygga med att oavsett vart i landet man befinner sig får man alltid samma professionella service och trevliga bemötande. Vi har fortsatt bygga ut vårt gemensamma ledningssystem inom miljö, kvalitet och säkerhet. Detta system bygger i stor del på vårt affärssystem där vi hanterar styrande dokument och rapporterar in händelser, avvikelser och förbättringsförslag. Ledningssystemet togs i drift under 2020. Under hösten 2021 genomfördes nya revisioner och Motum är fortsatt certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001. Ledningssystemet effektiviserar miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbetet och optimerar vår verksamhet samt bidrar till att vi kan fokusera på, och leva upp till våra verksamhetsmål. Även året 2021 har präglats av COVID-19 och de restriktioner som har styrt vårt sätt att leva och arbeta. Det har dock också varit ett år med framtidstro och hopp då länder rullade ut sina vaccinationsprogram och restriktioner långsamt kunde lättas.

MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 9 Året som gått UTBILDNINGAR I början av 2020 beslutade koncernledningen att erbjuda samtliga tekniker en gemensam säkerhetsutbildning för att trygga kompetensen och kunskapsnivån inom koncernens viktigaste fokusområde. På grund av COVID-19 var det inte möjligt att genomföra utbildningar för alla tekniker under 2020. Utbildningarna har därför fortsatt en bit in på 2021. Koncernen kommer under 2022 att fortsätta fokusera på säkerheten genom ett antal nya aktiviteter och utbildningar. Under 2021 beslutades det att starta en rikstäckande hiss- och portteknikerutbildning i egen regi. Detta eftersom det råder stor brist på hiss- och porttekniker runt om i landet. Första utbildningsomgången kommer att starta i augusti 2022. Utbildningen består av ett års grundutbildning och 6 månaders påbyggnadsutbildning. Under grundutbildningen blir man som student visstidsanställd med lön i ett av Motums dotterbolag och efter godkänd utbildning kommer man att erbjudas anställning i samma bolag. Direkt efter anställning påbörjas 6 månaders obligatorisk påbyggnadsutbildning med fokus på praktik. Utbildningens praktiska moment kommer att utföras på anställningsorten medan de teoretiska delarna genomförs vid koncernens utbildningscenter, Motum Academy i Stockholm. Under 2021 introducerades även en ny utbildningsportal för hela koncernen där vi hanterar våra webbaserade utbildningar. Här finns bland annat kravutbildningar inom miljö, hållbarhet, arbetsmiljö, nödläge och el. Vi kommer att fortsätta utveckla detta verktyg då vi tror att webbaserade utbildningar gör oss mer flexibla och innebär att vi snabbt kan utbilda nyanställd personal. Detta i kombination med fysiska utbildningar gör att vi skapar bra förutsättningar för en god och bred kompetens hos all vår personal. STRATEGISKT ARBETE INOM MOTUM Under året har vi fortsatt arbeta med vår hållbarhetsstrategi och tagit fram en plan för hur vi ska bli ännu bättre och vara det självklara valet för den medvetne hiss- och portköparen. Motum tog under 2020 fram en väsentlighetsanalys där vi genomlyste samtliga tre hållbarhetsdimensioner; det sociala, ekologiska och ekonomiska. Väsentlighetsanalysen ligger till grund för koncernens verksamhetsmål, handlingsplaner och de framtagna policyerna. KOMMANDE ÅR OCH FORTSATT ARBETE Under 2022 kommer vi att fortsätta med det strategiska hållbarhetsarbetet och leverera produkter och tjänster som gör samhället mer hållbart och tillgängligt. Under 2022 kommer vi bland annat bygga ut vår laddningsinfrastruktur för att möjliggöra för fler elfordon i verksamheten, påbörja vår nya rikstäckande teknikerutbildning och hålla Motums första Säkerhetsvecka. Oavsett om man köper tjänster eller varor från ITK i Stockholm, Motum Hiss Blekinge eller Hisscentralen i Närke ska man känna sig trygg med att alltid få samma höga kvalitet och proffsiga service.

Motums hållbarhetsvision är att leda utvecklingen mot ett samhälle där ökad tillgänglighet går hand i hand med ett mer ansvarsfullt nyttjande av jordens resurser.

Vår värdekedja 12 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 Vår värdekedja Under 2021 har Motum fortsatt jobba strategiskt med hållbarhetsfrågorna. Vi hanterar kontinuerligt kartlagda risker uppströms och nedströms genom hela värdekedjan. Detta är en förutsättning för den fortsatta utvecklingen av vårt tjänsteerbjudande och geografiska täckning. Våra kunder Kundnöjdhet är grunden för Motums verksamhet och är direkt kopplat till bolagsstyrning, leverans och bemötande. Våra kunder finns främst inom bygg- och fastighetsbranschen, men vi har även kunder inom tillverkningsindustrin och den offentliga sektorn. Våra tekniker och arbetsledare har dagliga kundkontakter där yrkeskunnande och engagemang bidrar till goda och långsiktigt hållbara kundrelationer. Vid projekt håller vi regelbundna uppföljningsmöten med beställare för att säkerställa att kunden är nöjd med det vi levererar och annars kunna justera vår leverans i tid. Genom att ta reda på om våra kunder är nöjda med vår service och levererade produkter kan vi skapa fortsatt förtroende. Därför jobbar vi kontinuerligt med årliga kundundersökningar för att se om vår leverans stämmer väl överens med kundernas förväntningar. Våra leverantörer Motum-koncernen har ett 50-tal centrala leverantörsavtal. Vi köper in kemiska ämnen och produkter främst till underhåll av maskiner och utrustning som används i vår verksamhet, så som olja, smörjmedel och bränsle. Vi köper även in hela eller delar till hissar och portar som sen levereras till kund. Vi har dessutom leverantörer för hotell, arbetskläder, IT och telefoni, kontorsmaterial, kommunikation och media, certifiering av ledningssystem, lokalvård, brandskydd samt olika typer av försäkringar. Under året tillträdde Motums nya Affärsutvecklings- och inköpschef som kommer att arbeta strategiskt med inköp och affärsutveckling inom koncernen och vara ett stöd för koncernens dotterbolag. Vi har även implementerat en ny inköpsrutin med tydlig kravställning på företagets leverantörer och underentreprenörer gällande miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Samtliga leverantörer kategoriseras för att fastställa huruvida de har betydande miljö-, arbetsmiljö- och/eller kvalitetspåverkan på vår verksamhet. En utvärdering görs därefter på leverantörer som bedöms ha betydande miljö-, arbetsmiljö- eller kvalitetspåverkan. Våra leverantörer ska även följa Motums Uppförandekod som togs fram under 2020. Denna bygger på FN Global Compacts tio principer och är framtagen för att skapa tydlighet kring hur vi ska bedriva vår verksamhet och hur vi arbetar med hållbarhet inom koncernen. I Uppförandekoden beskriver vi våra kärnvärden och hur vi arbetar för jämställdhet samt hur vi verkar för ett hållbart samhälle samtidigt som vi bedriver en långsiktig verksamhet. Motum förväntar sig att alla leverantörer stödjer och respekterar FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, arbetar med miljöförbättrande åtgärder och inte accepterar någon form av korruption. Utöver Motums uppförandekod får nya leverantörer även en broschyr med information om vad vi förväntar oss av dem som leverantörer. Där förtydligas vissa extra viktiga rutiner och utöver denna och uppförandekoden biläggs även relevanta policyer för att ytterligare tillse en leverans enligt våra kvalitetskrav. Risker och möjligheter i värdekedjan Inom Motum görs regelbundna riskanalyser ur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Detta sker både för projekt, återkommande uppdrag och arbetsplatser. Riskanalyserna utgör grunden för Motums arbetsmiljöarbete samt nödlägesberedskap och kompletteras med dagliga riskanalyser, egenkontroller och skyddsronder. När risker upptäcks ansvarar processägaren för den aktuella processen eller platsen för att ta fram en åtgärdsplan. Under året har samtliga dotterbolag inom koncernen genom- fört en övergripande riskbedömning av sina respektive verksamheter. Då bedömdes fysisk och psykisk arbetsmiljö samt miljörisker som brand och kemikalier. Motums koncernledning gjorde under 2020 en värdering av koncernens hållbarhetsrisker och prioriterat dessa för att ta fram olika områden som koncernen ska arbeta vidare med i etapper. Risker identifierades inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption, men även ekonomiska, operativa och varumärkesrisker togs i beaktning. Riskerna identifierades och analyserades utifrån ett värdekedjeperspektiv där parametrarna påverkan och sannolikhet låg till grund för bedömning. Utifrån denna togs ett basområde, ett fokusområde och ett Area of excellence fram som ska ange arbetsvägen framåt de kommande åren. Denna värdering som gjordes under 2020 har fortsatt att styra vårt hållbarhetsarbete även under 2021 och riskerna har efter en utvärdering bedömts fortfarande vara gällande. En bedömning av prioriteringen görs årligen och en ny väsentlighetsanalys görs vart 3:e år. Vi ser att genom att förebygga risker i värdekedjan kan vi stärka vår position som en av de mest hållbara och säkra tjänsteleverantörerna inom hiss- och portbranschen. Ett väl implementerat säkerhetsarbete attraherar både anställda och kunder, samtidigt som det minskar antalet olycksfall och tillbud. Genom innovativ metodutveckling och effektivare produkter och leveranser kan vi minimera våra kostnader samtidigt som vi erbjuder kunden ett mervärde i långsiktigt sparande och ett minskat miljöavtryck.

Vår värdekedja MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 13 VÅRA KUNDER Vi arbetar kontinuerligt med årliga kundunder- sökningar för att se om vår leverans stämmer väl överens med kundernas förväntningar. VÅRA LEVERANTÖRER Under året har Motum tagit fram en ny inköps- rutin med tydlig kravställning på företagets leverantörer och underentreprenörer gällande miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Våra leverantörer ska även följa Motums Uppförandekod. Denna bygger på FN Global Compacts tio principer. RISKER OCH MÖJLIGHETER Regelbundna riskanalyser ur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Under året har samtliga dotterbolag inom koncernen genomfört en övergripande riskbedömning av sina respektive verksamheter. Vi ser att genom att förebygga risker i värde- kedjan kan vi stärka vår position som en av de mest hållbara och säkra aktörerna inom hiss- och portbranschen.

14 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 Fokusområden

MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 15 Fokusområden ÖVERGRIPANDE CENTRALAMÅL Marknad Kunden skall alltid vara nöjd med utförda tjänster. Personal Motum ska vara branschens bästa arbetsplats. Miljö Motum ska minimera sin miljö- och klimatpåverkan. Ekonomi Vi ska ha en lönsamhet som skapar långsiktig finansiell stabilitet som möjliggör tillväxt. USP 1-3 år AREA OF EXCELLENCE FOKUSOMRÅDEN BASOMRÅDEN 1-3 år Ständigt fokus Jämställdhet, Mångfald och Arbetsvillkor Säkerhet och finansiell stabilitet Minskad energi- och resursanvändning Motum har kategoriserat sina fokusområden i tre olika huvudgrupper: Area of excellence som är det område vi ska positionera oss inom och där vi ska vara framstående i vår bransch; Fokusområden som är de områden vi ska fokusera på de närmaste åren och sätta mål för och regelbundet följa upp. Basområden som är de områden vi anser vara hygienfaktorer för att bedriva en hållbar verksamhet. Fokusområden Mål och arbete framåt Motum har idag övergripande mål inom områdena Marknad, Personal, Yttre miljö och Ekonomi. Dessa fyra områden knyter samman alla hållbarhetsdelar i vår verksamhet och möjliggör en systematisk och övergripande uppföljning och kontroll av alla områden. Kontinuerlig utveckling av samtliga områden säkerställer en fortsatt ansvarsfull verksamhetsutveckling och långsiktig lönsamhet för Motum-koncernen. Under 2022 kommer vi att fortsätta arbeta mot våra verksamhetsmål, bland annat genom fortsatt förnyelse och elektrifiering av vår fordonsflotta och kommunikation med våra kunder.

Dialog med våra intressenter 16 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 Dialog med våra intressenter Våra intressenters åsikter är viktiga för oss för att kunna prioritera det fortsatta arbetet inom hållbarhetsområdet. Årets intressentdialoger har varit en essentiell del i vårt hållbarhetsarbete och ligger till grund för vår strategi, målsättning och handlingsplaner framåt. Kundundersökning Motum har en löpande dialog med intressenter för att säkerställa att vi uppfyller de förväntningar som våra intressenter har på oss. Under året genomfördes en koncernövergripande kundundersökning med syfte att kontrollera att våra kunder är nöjda med erhållna tjänster och produkter. Syftet med att genomföra en kundundersökning är att få en bild av hur kunderna upplever dotterbolagen och därigenom kartlägga styrkeområden och förbättringsområden för varje bolag. Kundundersökningen är även ett viktigt verktyg för att följa upp Motums övergripande marknadsmål: Kunden ska alltid vara nöjd med utförda tjänster och det tillhörande detaljerade målet: NKI (Nöjd Kund Index) på 4,2 på en 5 gradig skala. Undersökningen genomfördes via en webbenkät och skickades ut till 25–30 kunder från respektive dotterbolag inklusive Motum AS. Svaren på NKI-frågorna för Motum ligger på en hög nivå. 85 % av kunderna är mycket nöjda och anser att bolaget lever upp till ens förväntningar. 85% av kunderna är mycket nöjda och anser att bolaget lever upp till ens förväntningar. anser att Motum är nära eller mycket nära en perfekt leverantör av hissar och portar. 83–86% NKI 4,2

MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 17 Dialog med våra intressenter Motums övergripande NPS-värde är 45 vilket indikerar mycket nöjda kunder. NET PROMOTER SCORE (NPS) NPS-värdet baseras på en fråga om man skulle rekommendera företaget till andra i branschen och den besvaras på en skala från 0-10, där 0 = Mycket osannolikt och 10 = Mycket sannolikt. Frågan kan ses som ett nyckeltal för att mäta kundernas rekommendationsbenägenhet samt huruvida de kommer förbli lojala kunder. Utifrån svaret delas kunderna upp i tre grupper. De som svarar 9-10 är promoters och sprider aktivt företagets goda rykte. 7-8 klassas som neutrals och är kunder som är nöjda med företaget men inte mer än så. 1-6 är detractors, de som är missnöjda med företaget och aktivt avråder vänner och bekanta från att använda sig av företaget. Net Promoter Score räknas sedan ut genom att ta andelen promoters minus andelen detractors. Motums övergripande NPS-värde är 45 vilket indikerar mycket nöjda kunder. Andelen detractors är 16%, neutrala 24% och promoters 60%. Det innebär att 60% av kunderna svarar 9 eller 10 (på en skala från 0-10) på hur sannolikt det är att de skulle rekommendera företaget. Det resultatet stärks av frågan om man kan tänka sig att använda bolaget igen för kommande uppdrag där i stort sett alla tillfrågade kunder kan tänka sig att anlita bolaget igen. Sammanslaget fick Motum ett mycket bra resultat vid årets kundundersökning. Kundundersökningar kommer att utföras på årsbasis och bedöms vara ett bra komplement till de avstämningar och projektmöten som hålls med koncernens kunder regelbundet. Efter årets kundundersökning har respektive bolag fått ta del av sitt resultat och ta fram förslag på åtgärdsplaner. PROMOTERS 60% NEUTRAL 24% DETRACTORS 16%

Dialog med våra intressenter 18 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 Medarbetarundersökning Under 2020 genomfördes en större koncernövergripande medarbetarunderökning i Motum. Detta var den första i sitt slag och gav oss en bra inblick i koncernens anställda trivs och upplever sin arbetssituation. Frågorna valdes ut med avsikten att fånga in de aspekter som är mest relevanta att mäta mot bakgrund av Motum-koncernens verksamhet. Resultatet gav en bra bild av vad vi behöver förstärka och/ eller förbättra för att bli en ännu bättre arbetsgivare. Under 2021 genomfördes en kompletterande medarbetarundersökning med ett antal medarbetare i koncernen. Undersökningen var mindre i sin omfattning och innehöll de vanligaste NMI-frågorna. Motum planerar att genomföra stora koncernövergripande medarbetarundersökningar vart tredje år och däremellan göra mindre undersökningar. Efter årets uppföljning fick Motum ett resultat på 3,6% (på en 5-gradig skala) vilket visar att vi behöver jobba än mer med vår personal för att säkerställa att de trivs hos oss. Motums personalmål är att vi ska vara branschens bästa arbetsplats.

MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 19 Dialog med våra intressenter

20 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 Styrning av hållbarhet Styrning av hållbarhet Inom Motum jobbar vi strategiskt med hållbarhet och vi fattar alltid beslut med hänsyn till våra hållbarhetsfaktorer. Koncernledningen och dotterbolagens vd:ar har det yttersta ansvaret för hållbarhet inom Motum. Motum har även en hållbarhetschef, vars roll är att driva det strategiska och operativa hållbarhetsarbetet inom koncernen och stötta koncernledningen och dotterbolagen i deras hållbarhetsarbete. STYRDOKUMENT Våra processer gällande hållbarhet utgår från koncernens Affärs- och Hållbarhetspolicy, som utgör grundstommen för styrningen av hållbarhetsfrågor. Vår Uppförandekod kan ses som en utveckling och ett förtydligande av Affärs- och hållbarhetspolicyn och är baserad på de tio principerna i FN:s Global Compact. Därmed täcker den in de fyra hållbarhetsområdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Både Affärs- och Hållbarhetspolicyn och Motums Uppförandekod gäller i alla affärsrelationer och ska tillämpas av samtliga medarbetare och affärspartners. Med medarbetare avses samtliga anställda oavsett anställningsvillkor, inhyrd personal, representanter, underentreprenörer och samarbets-/säljpartners. Samtliga medarbetare ansvarar för att de känner till och förstår kraven i uppförandekoden. Det är chefer/arbetsledare som ansvarar för att medarbetarna får den utbildning som behövs för att förstå koden och de relaterade policyerna. För att säkerställa implementering genomförs interna revisioner årligen. Motums policyer sätter ett ramverk för hur verksamheten ska styras och drivas. Koncernens övriga rutiner, instruktioner och mallar kompletterar dessa policyer och beskriver mer i detalj hur olika delar av verksamheten ska utföras. Samtliga styrande dokument för Motum finns samlade i bolagets ledningssystem samt på intranätet. MOTVERKANDE AV KORRUPTION Inom Motum råder nolltolerans mot korruption. Vid nyanställning får alla medarbetare ta del av koncernens Uppförandekod, som inom området korruption inkluderar principer gällande icke konkurrenshämmande aktiviteter, kartellbildning samt givande och tagande av mutor. Vi ställer även höga krav på våra leverantörer att agera etiskt i enlighet med Uppförande- koden. Under året har inga fall av korruption förekommit inom koncernen. Ansvarsfull informationshantering ingår i vårt antikorruptions- arbete. Införandet av EU-förordningen General Data Protection Regulation i maj 2018 innebar att Motum såg över sina rutiner för hur personuppgifter hanterades. I och med detta togs en ny dataskyddspolicy med tillhörande riktlinjer fram för hur koncernen ska hantera och lagra personuppgifter. Inga avvikelser i lagring eller hantering av personuppgifter har rapporterats i koncernen under året. ATT RAPPORTERA AVVIKELSER En systematisk avvikelsehantering ökar vår leveransprecision genom att minimera och förebygga risken för att leverera tjänster som inte uppfyller kundernas eller våra egna krav. Vi förväntar oss att våra medarbetare och affärspartners rapporterar in omständigheter som inte stämmer överens med principerna i Uppförandekoden, policyerna eller med lagar och regler. Som medarbetare rapporteras oegentligheter antingen direkt till närmaste chef, till medlem i koncernledningen eller direkt in i bolagets händelserapporteringssystem. Under året utvecklades denna nya funktion i koncernens affärssystem och man kan nu rapportera händelser både via datorn och mobilen. Samtliga medarbetare har tillgång till detta system och kan där rapportera olyckor, tillbud, riskobservationer, förbättringsförslag eller andra kvalitetsavvikelser. Alla rapporter som tas emot utvärderas av det aktuella dotterbolaget och en initial utredning inklusive förslag på omedelbara åtgärder tas alltid fram. Åtgärder som inte kan vidtas direkt förs över i en handlingsplan och ansvarig för åtgärden utses.

MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 21 Styrning av hållbarhet TILLSTÅND OCH CERTIFIERINGAR Motum-koncernen är certifierad enligt ISO 14001, 9001 och 45001. Detta är en tydlig kvalitetsstämpel att vi levererar tjänster i enlighet med våra kunders högt ställda krav. Att vårt ledningssystemen är miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetscertifierat visar att vi jobbar kontinuerligt med ständiga förbättringar, riskhantering och kundnöjdhet.

Vårt hållbarhetsarbete och påverkan på miljön 22 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 Vårt hållbarhetsarbete och påverkan på miljön Som den hållbara hiss- och portkoncernen bedriver Motum ett ambitiöst och strukturerat hållbarhetsarbete. Motums vision är att leda utvecklingen mot ett samhälle där ökad tillgänglighet går hand i hand med ett mer ansvarsfullt nyttjande av jordens resurser. Motum verkar för ett hållbart samhälle. Vi arbetar ständigt för att dels utveckla och förbättra vårt eget miljöarbete, men även för att minska våra kunders indirekta miljöpåverkan. Motums miljöarbete ska vara väl förankrat i organisationen genom lämplig utbildning, tydliga instruktioner och engagemang från personal, leverantörer och kunder. För detta ansvarar ytterst koncernchefen, med operativt stöd från hållbarhetschefen och dotterbolagens VD:ar. Minskning av utsläpp av växthusgaser, energianvändning och avfall är de miljöaspekter där Motum har störst påverkan. Vårt övergripande miljöarbete utgår från vår Uppförandekod, Affärs- och Hållbarhetspolicy samt Miljöpolicy som alla tydliggör att Motum strävar efter att ha en positiv inverkan på människor, samhälle och miljö. AGENDA 2030 OCH DE GLOBALAMÅLEN Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. De 17 Globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med de Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå fyra mål till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Motum stödjer Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Vår ambition är att bli en ledande aktör inom hållbarhet och driva utvecklingen av hållbarhet inom branschen. MINSKAD ENERGI- OCH RESURSANVÄNDNING MODERNISERING ISTÄLLET FÖR UTBYTE Att bekämpa klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Motum förespråkar därför ofta att man ska bygga om sin gamla hiss istället för att riva ut den och montera en ny. Då behåller man delarna som fungerar och är i bra skick medan delar som är slitna eller kan ersättas av bättre komponenter – för att till exempel öka säkerheten, driftsäkerheten och minska energiåtgången – byts ut. På så vis kan man få en modern och säker hiss och samtidigt bevara den gamla känslan. Chalmers Universitet i Göteborg har tillsammans med Motum tagit fram en rapport där man undersökt eventuella miljömässiga fördelar med att modernisera en befintlig hiss gentemot att byta ut och installera en ny hiss. Resultatet visar att modernisering ger minst 50% lägre miljöpåverkan än att Vårt hållbarhetsarbete Motums hållbarhetsarbete bygger på konkreta aktiviteter inom de fyra delmålen: #5 Jämställdhet Motum följer gällande nationella lagar och regler och arbetar aktivt för att främja jämställdhet och mångfald inom organisationen. JÄMSTÄLLDHET #8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Motum följer gällande nationella lagar och regler och är anslutna till kollektivavtal. Företaget arbetar kontinuerligt med att åstadkomma en säker arbetsmiljö för de anställda. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT #11 Hållbara städer och samhällen Motum visar vägen mot hållbara städer genom att öka medvetenheten hos fastighetsägare och bostadsrättsföreningar om de miljömässiga vinsterna som uppnås om man moderniserar sin gamla hiss framför att byta ut hela hissen. HÅLLBARASTÄDER OCH SAMHÄLLEN #12 Hållbar konsumtion och produktion Motum arbetar aktivt för att minska företagets och hissbranschens koldioxid- avtryck genom att främja återanvändning av gamla hissar. Företaget har även påbörjat en successiv omställning av företagets bilflotta till el- och hybridbilar. HÅLLBAR KONSUMTIONOCH PRODUKTION montera en ny och man konstaterar att det finns stora miljömässiga vinster att realisera genom att välja modernisering framför nyinstallation. Rapporten genomfördes i form av en livscykelanalys och baserades på praktiska studier vid Motums dotterbolag Vinga Hiss i Göteborg. Genom att förespråka modernisering framför utbyte av äldre hissar har Motum bidragit till en utsläppsbesparing motsvarande 700 flygresor runt jorden*. * Personkilometer i economy-klass. Källa: klimatsmartsemester.se

MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 23 Vårt hållbarhetsarbete och påverkan på miljön Genom att förespråka modernisering framför utbyte av äldre hissar har Motum bidragit till en utsläppsbesparing motsvarande 700 flygresor runt jorden* * Personkilometer i economy-klass. Källa: klimatsmartsemester.se

24 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 Vårt hållbarhetsarbete och påverkan på miljön ENERGI OCH KLIMAT TRANSPORTER Motums verksamhet är beroende av transporter. Personal åker ut till olika projekt och kunder och material transporteras till och från våra kontor och ut till objekten runt om i landet. Detta gör att den absolut största miljöpåverkan som Motum-koncernen har är vår bränsleförbrukning och dess utsläpp av koldioxid. Större delen av Motums fordonsflotta består av olika typer av transportbilar, så som skåpbilar, men även en hel del tjänstebilar som nyttjas av arbetsledare och chefer. Motum har som långsiktigt miljömål att minska sitt koldioxidutsläpp med 50 % till år 2025 (gentemot siffror från 2020). För att lyckas med detta vill vi inom koncernen utöka andelen fordon som drivs på el och andra förnyelsebara bränslen. Motums fordonsflotta är relativt ny och endast 4 % av fordonen är äldre än 10 år och 70 % av alla fordon är inte äldre än 5 år. Motum köper in fordon som drivs på alternativa bränslen där detta är möjligt för verksamheten. • Under 2021 har 25 nya el- och hybridbilar köpts in. • Detta är en ökning med 55 % jämfört med år 2020. • Totalt har Motum 70 el- och hybridbilar. • Andelen el- och hybridfordon har ökat från 12 till 16 % under 2021. Utöver att öka andelen el- och hybridfordon inom koncernen vill vi även öka andelen HVO som tankas i redan befintliga dieselfordon. HVO100 är en fossilfri diesel som är tillverkad av förnybara råvaror i form av avfalls- och restprodukter från exempelvis slakterier, livsmedelsproduktion och etanolproduktion. Genom att tanka HVO100 minskar klimatpåverkan stort jämfört med att köra på vanlig diesel och de flesta dieselbilar kan idag köra på detta. Under 2021 har Motum-koncernen tankat 31 523,2 liter HVO100. Detta är en markant höjning från förra året och HVO utgör nu 6,7 % av den totala mängden tankat bränsle i koncernens bilar. Motums koldioxidutsläpp i kilo från fordonstransporter under 2021 Diesel 812 350 Bensin 220 494 1 032 844 Totalt koldioxidutsläpp från fordonstransporter uppgår under 2021 till 1 032 ton CO₂. Utslaget per fordon så har varje fordon i Motum släppt ut 2 290 kg CO₂ under 2021. Motsvarande siffra under 2019 var 2 993,8 kg CO₂ per fordon. Detta innebär att Motum har minskat sitt koldioxidutsläpp per fordon sen 2019 med 22,3 %. ENERGIKARTLÄGGNING Under 2020 genomförde Motum sin första Energikartläggning. Energikartläggningar genomförs för att visa hur en organisation kan energieffektivisera sin verksamhet. Motum genomförde både den övergripande och detaljerade kartläggningen samtidigt och det hela redovisades i en gemensam rapport. Koncernens totala energianvändning har sammanställts och betydande energianvändning har identifierats och prioriterats. Minskad energi- och resursanvändning Motum har som långsiktigt miljömål att minska sitt koldioxidutsläpp med 50 % till år 2025. Under 2021 har Motum köpt in 25 nya el- och hybridbilar.

MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 25 Vårt hållbarhetsarbete och påverkan på miljön Åtgärder kopplat till de prioriterade områdena har tagits fram och inkluderats i Motums verksamhetsmål. Motum fortsätter arbeta för att energieffektivisera sin verksamhet och nya energikartläggningar kommer att genomföras vart fjärde år, nästa gång 2024. Drivmedelsförbrukningen från egna transporter utgör cirka 89 procent av Motums totala energiförbrukning, där diesel är den enskilt största bränslekällan. Därför har Motum som miljömål att minska koncernens koldioxidutsläpp från egna transporter med 50 % under en femårs period. Som en åtgärd att få ner koncernens koldioxidutsläpp har man identifierat möjligheten att öka andelen HVO som tankas i koncernens bilar. Denna åtgärd togs även upp som en åtgärd i Energikartläggningen. De övriga två åtgärder som beslutades var att säkerställa minst däckklassning B på samtliga fordon för att minska friktionen och byta ut belysning till LED-lampor där det är möjligt i koncernens fastigheter. RESOR Även 2021 blev ett år då vi reste och träffades mindre i koncernen. Fysiska träffar uteblev och möten fortsatte att hållas digitalt i stor utsträckning under första halvåret och det var först när vaccinationerna började rullas ut som vi kunde börjas samlas i större grupper igen. Detta har resulterat i att vi i koncernen har rest väldigt lite med kollektiva färdmedel, både för att minska smittspridningen men också för att vi har träffats fysiskt i mycket begränsad utsträckning. Under året har vi inte rest med flyg alls. Däremot reste med- lemmar i Motums koncernledning och vd-grupp ca 230 mil med tåg i tjänsten under 2021. För att beräkna koldioxidutsläpp från dessa resor har vi inhämtat statistik för koldioxidutsläpp per person och kilometer från SJ. Den genomsnittliga tågresan med SJ släpper ut 0,0039 gr koldioxid per kilometer. Detta ger ett totalt koldioxidutsläpp från Motums tågresor under 2021 på 9 gram. ÖVRIGA ÅTGÄRDER Under året som har gått har Motum genomfört 2 st miljö- aktiviteter som ett komplement till de aktiviteter som har vidtagits för att nå vårt långsiktiga miljömål. Under 2021 var dessa att: • Öka andelen HVO till 10 % av vårt tankade bränsle • Minska andelen pappersfakturor ut mot kund med 30% (jämfört med 2019) Motums dotterbolag har under året arbetat målmedvetet för att minska antalet pappersfakturor som skickas till kunder och under perioden 2019 till 2021 har vi minskat antalet pappersfakturor med 47 %. Andelen HVO som har tankats i koncernens fordon har ökat under året från ca 2 % under 2020 till 6,7 % under 2021. Vi nådde dock inte vårt mål och vi kommer fortsätta verka för att öka andelen HVO som tankas. Under 2022 är en av våra nya miljöaktiviteter att HVO ska utgöra 30 % av vårt tankade bränsle. AVFALLSHANTERING Motum arbetar aktivt för miljöanpassning av vår avfallshantering. Källsortering och omhändertagande av all typ av avfall och farligt avfall åt kund sker i enlighet med kretsloppsprincipen. Vanligt förekommande avfall är kontorsmaterial, så som förpackningsmaterial och hushållsavfall, samt farligt avfall som spillolja, batterier och elektronik. Förvaringen sker på sådant sätt att läckage till omgivningen förhindras. I de flesta fall hämtas avfallet upp av en extern transportör direkt från projekten eller objekten som servas av Motum eller från dotterbolagens kontor och körs sedan till godkänd avfallsmottagare. Motum har minskat koldioxidutsläppen per fordon med 22,3% gentemot 2019

Vårt hållbarhetsarbete och påverkan på miljön 26 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 Under 2021 var de vanligaste avfallsfraktionerna inom koncernen: • Spillolja • Brännbart • Skrot • Elektronik Av det farliga avfallet var den absolut största fraktionen spillolja och den största fraktionen av det icke farliga avfallet var skrot. ANVÄNDNING AV KEMISKA PRODUKTER Kemikalier kan vara negativa för hälsan. De kan ta sig in i kroppen via munnen, andningsorganen eller huden. Inom Motum använder vi ett begränsat antal kemikalier. Vissa kemiska produkter är dock nödvändiga för vår verksam- het och då ställer det krav på oss som arbetsgivare att ha riskbedömt arbetet och ha gett våra anställda bästa möjliga förutsättningar för att jobba så säkert som möjligt och samtidigt tillse att den yttre miljön inte skadas. Alla kemikalier förvaras i godkända skåp och flytande kemikalier inom invallning enligt gällande krav. Dotterbolagen har tidigare hanterat sina kemikalier lokalt men under 2021 upphandlade Motum ett gemensamt system för att hantera, riskbedöma och godkänna kemiska produkter. På detta sätt kan vi säkerställa att rätt produkter, både ur hälso- och miljöperspektiv, används. Det är viktigt att arbetsgivare riskbedömer samtliga kemiska produkter som används i arbetet för att säkerställa att arbetstagarna använder rätt skyddsutrustning och hanterar produkterna på rätt sätt. Med ett gemensamt system kan vi kontinuerligt arbeta med att minska sortimentet av kemikalier och att hitta bättre alternativ ur miljö- och hälsosynpunkt, i enlighet med utbytesprincipen. Under 2021 har Motum handlat upp ett gemensamt system för att hantera, riskbedöma och godkänna kemiska produkter i koncernen.

Vårt hållbarhetsarbete och påverkan på miljön MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 27 Motum har minskat sina pappers- fakturor ut mot kund med 47% sen 2019. Motum har minskat sina koldioxid- utsläpp per fordon med 22,3% sen 2019. 16% av Motums fordonsflotta består av el- och hybridfordon. Under 2021 köptes 25 st nya el- och hybridfordon in till koncernen. Genom att förespråka modernisering framför utbyte av äldre hissar har Motum bidragit till en utsläpps- besparing motsvarande 700 flygresor runt jorden.* * Personkilometer i economy-klass. Källa: klimatsmartsemester.se

Attrahera och behålla talanger 28 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 Attrahera och behålla talanger Motum har ca 350 medarbetare som varje dag levererar högkvalitativa tjänster inom service, nyinstallation och modernisering av portar och hissar. Motums arbetsplatsförhållanden är stadgade i vår Uppförandekod, där principer rörande en god arbetsmiljö, rättvisa arbetsvillkor och möjlighet till kompetensutveckling, är inkluderade. Vi arbetar aktivt för en god och säker arbetsmiljö för våra med- arbetare, där psykosocial och fysisk hälsa är viktiga faktorer. Arbetsskadeutveckling, personalomsättning, sjukfrånvaro och rehab-ärenden följs kontinuerligt upp så att åtgärder för ökad säkerhet och trivsel kan uppnås. Medelantalet anställda i Motum-koncernen har under året varit 334 st. men totalt har det varit 393 st. anställda. Då hiss- och portbranschen är en mansdominerad bransch syns även detta i personalstatistiken inom Motum. Andelen män är dominerande för kollektivanställda och så även bland tjänstemännen, även om vi där ser en högre andel kvinnor. Motum strävar efter att få in fler kvinnor i branschen och samarbetar med yrkesskolor för att locka fler kvinnor till yrket. Av det totala antalet anställda är 14 % kvinnor och 86 % män. Åldersmässigt är fördelningen mellan yngre och äldre relativt jämn och 47 % är yngre än 40 år och 53 % är 40 år och äldre. Under året hade Motum en personalomsättning för nyanställda på 23,84 % och för avslutade på 20,35 %. KOMPETENSUTVECKLING Motum arbetar aktivt för att attrahera, utveckla, behålla och säkerställa rätt kompetens hos våra medarbetare. Samtliga anställda erbjuds kompentensutveckling och detta är en stående punkt vid koncernens utvecklingssamtal. Motum har under året tagit fram en gemensam utbildningskatalog och utbildningsportal som ska säkerställa att all personal får den utbildning och vidareutveckling som krävs för tjänsten. Exempel på obligatoriska utbildningar vid nyanställning är grundläggande miljö- och arbetsmiljöutbildning, grundläggande elkunskap samt kundspecifika miljö- och säkerhetskrav och rutiner. Utvecklingssamtal hålls en gång per år för att följa upp varje medarbetares utveckling och behov eller önskemål om kompetensutveckling. Under 2021 har vi förberett för Motums nya rikstäckande hiss- och portteknikerutbildning. Utbildningen består av 1 års grundutbildning och 6 månaders påbyggnadsutbildning. Under grundutbildningen blir studenterna visstidsanställda med lön i något av Motums dotterbolag och efter godkänd utbildning erbjuds man anställning i samma bolag. Första utbildningsomgången kommer påbörjas i augusti 2022. JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD Inom Motum-koncernen strävar vi efter att ha en arbetsplats som präglas av mångfald, jämställdhet och icke-diskriminering. Vi respekterar varje människas lika värde och vårt bemötande av varandra skall visa på respekt för individen. Vi ser olikheter som en tillgång då det skapar möjligheter och nytänkande, och arbetet med mångfald stärker vår kompetens och därmed vår konkurrenskraft. JÄMSTÄLLDHET En utmaning för Motum är att hiss- och portbranschen är mansdominerad, vilket även avspeglas bland våra medarbetare. Dock strävar vi mot en arbetsplats med en jämn könsfördelning. Vi är måna om att skapa en kultur byggd på mångfald och skriver anställningsannonser på ett könsneutralt sätt. MÅNGFALD Inom mångfaldsfrågan arbetar vi aktivt för att inkludera människor med olika bakgrund. Vi tror att vår verksamhet stärks av att ha medarbetare som speglar dagens Sverige och som har med sig olika erfarenheter och kunskaper. Vi kan dock inte tumma på säkerheten. De som arbetar hos oss måste ha tillräckligt goda kunskaper i svenska eller engelska för att kunna tillgodogöra sig säkerhetsinstruktioner, såväl skriftliga som muntliga, för att inte utsätta sig själva eller andra för fara. DISKRIMINERING Om någon av våra medarbetare upplever sig utsatta för mobbing eller diskriminering, finns det flera välfungerande inrapporteringsmekanismer. I vissa fall kan medarbetaren ta ett samtal med sin närmaste chef eller dennes chef. I annat fall kan HR eller företagshälsovården kontaktas. Hur sedan ärendet handläggs beror på situationen. Under 2021 har vi inte haft något rapporterat fall av trakasserier.

MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 29 Attrahera och behålla talanger Det bästa jobbet man kan tänka sig! Hammed Adedoyin och Håkan Örnevik arbetar som hisstekniker på Stockholmsföretaget Hissgruppen, ett dotterbolag inom Motum-koncernen. De stortrivs med arbetsuppgifterna, kollegorna och friheten under ansvar. Hammed är 31 år gammal och kommer ursprungligen från Nigeria. Han kom till Sverige för 5 år sedan för att skapa ett bättre liv än det som skulle ha varit möjligt i Nigeria. Hammeds resa till Sverige var farofylld och som för så många andra som flytt till Europa riskerade Hammed livet när han tog sig över Medelhavet till Italien. Hammed är utbildad lastbilsmekaniker från Abdul-Waheed Automobile Technician i Lagos och hade arbetat i 4 år innan han kom till Sverige. – När jag kom till Sverige var det en stor utmaning att jag inte kunde språket. Jag hade dock tur att få gå en speciell SFI-utbildning på Xenter i Tumba med inriktning Mekatronik genom robotstyrning. Efter utbildningen hade jag fått behörighet att söka till Xenters YH-utbildningar och jag valde då att söka till den ett-åriga hissteknikerutbildningen eftersom jag tyckte att det lät spännande med hissar och jag gillar att skruva och meka. Under hissteknikerutbildningen praktiserade Hammed på Hissgruppen och fick anställning direkt efter att han tagit examen sommaren 2018. Hammed firade 3 års jubileum på Hissgruppen i juni 2021. – Jag visste direkt att Hissgruppen var rätt företag för mig. Det finns ett bra kamratskap och alla hjälper varandra. Jobbet som hisstekniker är självständigt och varierat med mycket sociala kontakter. Det passar mig helt perfekt. Jag kan inte tänka mig något annat jag hellre skulle vilja göra. Kollegan Håkan Örnevik har arbetat i hissbranschen i 44 år. Håkan hade egentligen tänkt bli elektriker från början men hittade ingen praktikplats som elektriker. När han fick chansen att praktisera på ett lokalt hissföretag slog han till och även efter så många år i branschen trivs han fortfarande. – Jobbet som hisstekniker är ansvarsfullt och samtidigt fritt. Man rör på sig mycket och planerar själv sitt arbete. Jag kan varmt rekommendera att bli hisstekniker om man tycker om mekanik och el. Det är det bästa jobbet man kan tänka sig! Det bästa med att arbeta som hisstekniker är variationen och friheten under ansvar. Den ena dagen är inte den andra lik och man har ett stort eget ansvar för att jobbet blir gjort.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=