Motum Hållbarhetsredovisning 2021

MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 25 Vårt hållbarhetsarbete och påverkan på miljön Åtgärder kopplat till de prioriterade områdena har tagits fram och inkluderats i Motums verksamhetsmål. Motum fortsätter arbeta för att energieffektivisera sin verksamhet och nya energikartläggningar kommer att genomföras vart fjärde år, nästa gång 2024. Drivmedelsförbrukningen från egna transporter utgör cirka 89 procent av Motums totala energiförbrukning, där diesel är den enskilt största bränslekällan. Därför har Motum som miljömål att minska koncernens koldioxidutsläpp från egna transporter med 50 % under en femårs period. Som en åtgärd att få ner koncernens koldioxidutsläpp har man identifierat möjligheten att öka andelen HVO som tankas i koncernens bilar. Denna åtgärd togs även upp som en åtgärd i Energikartläggningen. De övriga två åtgärder som beslutades var att säkerställa minst däckklassning B på samtliga fordon för att minska friktionen och byta ut belysning till LED-lampor där det är möjligt i koncernens fastigheter. RESOR Även 2021 blev ett år då vi reste och träffades mindre i koncernen. Fysiska träffar uteblev och möten fortsatte att hållas digitalt i stor utsträckning under första halvåret och det var först när vaccinationerna började rullas ut som vi kunde börjas samlas i större grupper igen. Detta har resulterat i att vi i koncernen har rest väldigt lite med kollektiva färdmedel, både för att minska smittspridningen men också för att vi har träffats fysiskt i mycket begränsad utsträckning. Under året har vi inte rest med flyg alls. Däremot reste med- lemmar i Motums koncernledning och vd-grupp ca 230 mil med tåg i tjänsten under 2021. För att beräkna koldioxidutsläpp från dessa resor har vi inhämtat statistik för koldioxidutsläpp per person och kilometer från SJ. Den genomsnittliga tågresan med SJ släpper ut 0,0039 gr koldioxid per kilometer. Detta ger ett totalt koldioxidutsläpp från Motums tågresor under 2021 på 9 gram. ÖVRIGA ÅTGÄRDER Under året som har gått har Motum genomfört 2 st miljö- aktiviteter som ett komplement till de aktiviteter som har vidtagits för att nå vårt långsiktiga miljömål. Under 2021 var dessa att: • Öka andelen HVO till 10 % av vårt tankade bränsle • Minska andelen pappersfakturor ut mot kund med 30% (jämfört med 2019) Motums dotterbolag har under året arbetat målmedvetet för att minska antalet pappersfakturor som skickas till kunder och under perioden 2019 till 2021 har vi minskat antalet pappersfakturor med 47 %. Andelen HVO som har tankats i koncernens fordon har ökat under året från ca 2 % under 2020 till 6,7 % under 2021. Vi nådde dock inte vårt mål och vi kommer fortsätta verka för att öka andelen HVO som tankas. Under 2022 är en av våra nya miljöaktiviteter att HVO ska utgöra 30 % av vårt tankade bränsle. AVFALLSHANTERING Motum arbetar aktivt för miljöanpassning av vår avfallshantering. Källsortering och omhändertagande av all typ av avfall och farligt avfall åt kund sker i enlighet med kretsloppsprincipen. Vanligt förekommande avfall är kontorsmaterial, så som förpackningsmaterial och hushållsavfall, samt farligt avfall som spillolja, batterier och elektronik. Förvaringen sker på sådant sätt att läckage till omgivningen förhindras. I de flesta fall hämtas avfallet upp av en extern transportör direkt från projekten eller objekten som servas av Motum eller från dotterbolagens kontor och körs sedan till godkänd avfallsmottagare. Motum har minskat koldioxidutsläppen per fordon med 22,3% gentemot 2019

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=