Motum Hållbarhetsredovisning 2021

Attrahera och behålla talanger 28 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 Attrahera och behålla talanger Motum har ca 350 medarbetare som varje dag levererar högkvalitativa tjänster inom service, nyinstallation och modernisering av portar och hissar. Motums arbetsplatsförhållanden är stadgade i vår Uppförandekod, där principer rörande en god arbetsmiljö, rättvisa arbetsvillkor och möjlighet till kompetensutveckling, är inkluderade. Vi arbetar aktivt för en god och säker arbetsmiljö för våra med- arbetare, där psykosocial och fysisk hälsa är viktiga faktorer. Arbetsskadeutveckling, personalomsättning, sjukfrånvaro och rehab-ärenden följs kontinuerligt upp så att åtgärder för ökad säkerhet och trivsel kan uppnås. Medelantalet anställda i Motum-koncernen har under året varit 334 st. men totalt har det varit 393 st. anställda. Då hiss- och portbranschen är en mansdominerad bransch syns även detta i personalstatistiken inom Motum. Andelen män är dominerande för kollektivanställda och så även bland tjänstemännen, även om vi där ser en högre andel kvinnor. Motum strävar efter att få in fler kvinnor i branschen och samarbetar med yrkesskolor för att locka fler kvinnor till yrket. Av det totala antalet anställda är 14 % kvinnor och 86 % män. Åldersmässigt är fördelningen mellan yngre och äldre relativt jämn och 47 % är yngre än 40 år och 53 % är 40 år och äldre. Under året hade Motum en personalomsättning för nyanställda på 23,84 % och för avslutade på 20,35 %. KOMPETENSUTVECKLING Motum arbetar aktivt för att attrahera, utveckla, behålla och säkerställa rätt kompetens hos våra medarbetare. Samtliga anställda erbjuds kompentensutveckling och detta är en stående punkt vid koncernens utvecklingssamtal. Motum har under året tagit fram en gemensam utbildningskatalog och utbildningsportal som ska säkerställa att all personal får den utbildning och vidareutveckling som krävs för tjänsten. Exempel på obligatoriska utbildningar vid nyanställning är grundläggande miljö- och arbetsmiljöutbildning, grundläggande elkunskap samt kundspecifika miljö- och säkerhetskrav och rutiner. Utvecklingssamtal hålls en gång per år för att följa upp varje medarbetares utveckling och behov eller önskemål om kompetensutveckling. Under 2021 har vi förberett för Motums nya rikstäckande hiss- och portteknikerutbildning. Utbildningen består av 1 års grundutbildning och 6 månaders påbyggnadsutbildning. Under grundutbildningen blir studenterna visstidsanställda med lön i något av Motums dotterbolag och efter godkänd utbildning erbjuds man anställning i samma bolag. Första utbildningsomgången kommer påbörjas i augusti 2022. JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD Inom Motum-koncernen strävar vi efter att ha en arbetsplats som präglas av mångfald, jämställdhet och icke-diskriminering. Vi respekterar varje människas lika värde och vårt bemötande av varandra skall visa på respekt för individen. Vi ser olikheter som en tillgång då det skapar möjligheter och nytänkande, och arbetet med mångfald stärker vår kompetens och därmed vår konkurrenskraft. JÄMSTÄLLDHET En utmaning för Motum är att hiss- och portbranschen är mansdominerad, vilket även avspeglas bland våra medarbetare. Dock strävar vi mot en arbetsplats med en jämn könsfördelning. Vi är måna om att skapa en kultur byggd på mångfald och skriver anställningsannonser på ett könsneutralt sätt. MÅNGFALD Inom mångfaldsfrågan arbetar vi aktivt för att inkludera människor med olika bakgrund. Vi tror att vår verksamhet stärks av att ha medarbetare som speglar dagens Sverige och som har med sig olika erfarenheter och kunskaper. Vi kan dock inte tumma på säkerheten. De som arbetar hos oss måste ha tillräckligt goda kunskaper i svenska eller engelska för att kunna tillgodogöra sig säkerhetsinstruktioner, såväl skriftliga som muntliga, för att inte utsätta sig själva eller andra för fara. DISKRIMINERING Om någon av våra medarbetare upplever sig utsatta för mobbing eller diskriminering, finns det flera välfungerande inrapporteringsmekanismer. I vissa fall kan medarbetaren ta ett samtal med sin närmaste chef eller dennes chef. I annat fall kan HR eller företagshälsovården kontaktas. Hur sedan ärendet handläggs beror på situationen. Under 2021 har vi inte haft något rapporterat fall av trakasserier.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=